top of page

Договір публічної оферти

1. Загальні положення

Цей договір публічної оферти (далі - "Договір") є офіційною пропозицією UFocusLab (далі - "Виконавець") до будь-якої фізичної чи юридичної особи (далі - "Замовник") про надання консультативних послуг відповідно до умов, вказаних у цьому Договорі.
 

2. Терміни та визначення

2.1. "Послуга" - консультативна діяльність Виконавця, що надається Замовнику за його замовленням.
2.2. "Замовник" - фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї оферти.
2.3. "Акцепт" - повне та безумовне прийняття Замовником умов цієї оферти.
 

3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику консультативні послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці послуги відповідно до умов цього Договору.
 

4. Порядок надання послуг4.1. Для отримання Послуги Замовник здійснює замовлення через вебсайт Виконавця, телефоном або будь-яким іншим вказаним Виконавцем способом.
4.2. Виконавець надає консультативні послуги відповідно до запитів Замовника та умов цього Договору.

5. Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1. Вартість кожної конкретної Послуги визначається Виконавцем та повідомляється Замовнику перед здійсненням замовлення.
5.2. Оплата за надані Послуги здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Виконавець зобов'язується надавати Послуги якісно та в строк, вказаний у замовленні.

6.2. Замовник зобов'язується своєчасно оплачувати надані Послуги.
 

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором відповідно до чинного законодавства.

8. Конфіденційність

8.1. Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання цього Договору.

9. Заключні положення

9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Замовником і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

bottom of page